background img

ข่าวใหม่!

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรรัตน์ แย้มชุติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 


มหาวิทยาลัยธนบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรรัตน์ แย้มชุติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันของจังหวัดสมุทรสาคร
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563


บทความที่ได้รับความนิยม