background img

ข่าวใหม่!

ประชาสัมพันธ์...จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับนักศึกษาที่สอบ CE

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่จะต้องสอบเทียบโอนความรู้แบบ CE
สามารถดูตารางสอบ รายวิชาที่สอบ วัน/เวลาที่สอบ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CE ได้ที่ลิงก์ล่างล่างนี้

คลิกดูรายละเอียด ตารางสอบเทียบโอนความรู้แบบ CE ภาคเรียนที่ 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์
คลิกดูรายละเอียด รายชื่อนักศึกษาสอบเทียบโอนความรู้แบบ CE ภาคเรียนที่ 1/2560


บทความที่ได้รับความนิยม