background img

ข่าวใหม่!

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ได้ผ่านการรับรองคุณภาพตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) (กลุ่มที่ 1) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลำดับที่ 477 ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI

บทความที่ได้รับความนิยม