background img

ข่าวใหม่!

ประชาสัมพันธ์... ขอเชิญเข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558กำหนดการพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ
ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2558 และภาคการศึกษาที่ 1/2559


วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2559

08.00-08.30 น.           ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย

08.30-09.30 น.           บรรยายเรื่อง "ปัจจัยสู่ความสำเร็จของบัณฑิต มธร."
                                   โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรี ดร.บัญชา เกิดมณี

09.30-10.30 น.           บรรยายเรื่อง "Destined to Succeed"
                                   โดย Jacky Cheng (Evangelist in Business Turned-Around)

10.30-12.00 น.           การแลกเปลี่ยประสบการณ์จากศิษย์เก่าบทความที่ได้รับความนิยม