background img

ข่าวใหม่!

ประกาศจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
เรื่อง กำหนดการสอบเทียบโอนความรู้แบบ CE สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ https://www.thonburi-u.ac.th/docnew/CE-1-61.pdf

ประกาศจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องสอบ CE 1/2561

ประกาศจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
เรื่อง กำหนดการสอบเทียบโอนความรู้แบบ CE สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ https://www.thonburi-u.ac.th/docnew/CE-1-61.pdf


มหาวิทยาลัยธนบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา เพื่อทำหน้าที่สอน วิจัย และพัฒนางานด้านวิชาการ
ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

ดาวน์โหลดเอกสารสมัครงานที่

ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป


มหาวิทยาลัยธนบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา เพื่อทำหน้าที่สอน วิจัย และพัฒนางานด้านวิชาการ
ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

ดาวน์โหลดเอกสารสมัครงานที่


สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

รับสมัครอาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล


สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 


นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

สามารถติดต่อขอรับใบรายงานผลการศึกษา ฉบับสมบรูณ์ (Transcrip) 

ได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

หมายเหตุ:
- เฉพาะนักศึกษาที่ทำเรื่องแจ้งจบ และไม่ติดค้างค่าใช้จ่ายกับทางมหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น
- กรุณาแต่งกายให้สุภาพ ติดบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรนักศึกษามาด้วย

สำนักทะเบียนและประมวลผล ต่อ 219

ขอรับใบรายงานผลการศึกษา ปีการศึกษา 2560

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

สามารถติดต่อขอรับใบรายงานผลการศึกษา ฉบับสมบรูณ์ (Transcrip) 

ได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

หมายเหตุ:
- เฉพาะนักศึกษาที่ทำเรื่องแจ้งจบ และไม่ติดค้างค่าใช้จ่ายกับทางมหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น
- กรุณาแต่งกายให้สุภาพ ติดบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรนักศึกษามาด้วย

สำนักทะเบียนและประมวลผล ต่อ 219
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักศึกษา แลกเปลี่ยนภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน 
ครั้งที่ 2
จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและมหาวิทยาลัยธนบุรี ร่วมกับ Hochminh City University of Science National University of Laos และ An Giang University 
ระหว่างวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561
สามารถสมัครได้ที่ ห้อง I107 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (รับจำนวนจำกัด)

หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2561

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษา ครั้งที่ 2ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักศึกษา แลกเปลี่ยนภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน 
ครั้งที่ 2
จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและมหาวิทยาลัยธนบุรี ร่วมกับ Hochminh City University of Science National University of Laos และ An Giang University 
ระหว่างวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561
สามารถสมัครได้ที่ ห้อง I107 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (รับจำนวนจำกัด)

หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2561


ประกาศจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ต้องสอบ CE รอบที่ 2 สำหรับภาคเรียนที่ 2-3 ปีการศึกษา 2560
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/docnew/CE_EE_Student2-3-2560-2.pdf

แจ้งผลการสอบ CE รอบที่ 1 สำหรับภาคเรียนที่ 2-3 ปีการศึกษา 2560
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/docnew/CE_EE_Student2-3-2560-1.pdf

ประกาศจากคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ต้องสอบ CE รอบที่ 2 สำหรับภาคเรียนที่ 2-3 ปีการศึกษา 2560
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/docnew/CE_EE_Student2-3-2560-2.pdf

แจ้งผลการสอบ CE รอบที่ 1 สำหรับภาคเรียนที่ 2-3 ปีการศึกษา 2560
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/docnew/CE_EE_Student2-3-2560-1.pdf

 1. สำหรับนักศึกษาใหม่ (ภาคพิเศษและภาคสมทบ ชั้นปีที่ 1)
  - คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในวันที่ 17 มิถุนายน 2561
  สามารถดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/EN-17062561.pdf

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561

 1. สำหรับนักศึกษาใหม่ (ภาคพิเศษและภาคสมทบ ชั้นปีที่ 1)
  - คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในวันที่ 17 มิถุนายน 2561
  สามารถดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/EN-17062561.pdf

บทความที่ได้รับความนิยม