background img

ข่าวใหม่!

ประกาศ รับสมัครอาจารย์ประจำ
...................................................................
          มหาวิทยาลัยธนบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำจำนวน 2 อัตรา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา และ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 1 อัตรา เพื่อทำหน้าที่สอน วิจัย และพัฒนางานด้านวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. การศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
5. สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้
6. เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงาน ที่ได้รับมอบหมายได้
7. เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินการทำงานและเงื่อนไขต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ 8. ในระหว่างที่บรรจุเป็นอาจารย์ประจำต้องทำผลงานวิจัย
 อัตราเงินเดือน ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่กำหนด
 เอกสารและหลักฐานการสมัคร 
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน ระดับปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท
4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
5. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
 การสมัคร
1. สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารแย้มชุติ วันอาทิตย์-วันพฤหัสบดี เวลา 08.30-17.00 น. (วันทำการของมหาวิทยาลัย) โทร 0-2809-0823-25 ต่อ 217
2. ดาวโหลดเอกสารสมัครงาน ที่ https://sites.google.com/a/thonburi-u.ac.th/president-office-tru/dowload-file และส่งเอกสารทาง e-mail : Tru_President@hotmail.com หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธนบุรี เลขที่ 248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 16 พฤษภาคม 2561

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/docnew/TeacherEng-TM.pdf


ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำจำนวน 2 อัตรา

ประกาศ รับสมัครอาจารย์ประจำ
...................................................................
          มหาวิทยาลัยธนบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำจำนวน 2 อัตรา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา และ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 1 อัตรา เพื่อทำหน้าที่สอน วิจัย และพัฒนางานด้านวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. การศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
5. สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้
6. เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงาน ที่ได้รับมอบหมายได้
7. เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินการทำงานและเงื่อนไขต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ 8. ในระหว่างที่บรรจุเป็นอาจารย์ประจำต้องทำผลงานวิจัย
 อัตราเงินเดือน ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่กำหนด
 เอกสารและหลักฐานการสมัคร 
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน ระดับปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท
4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
5. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
 การสมัคร
1. สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารแย้มชุติ วันอาทิตย์-วันพฤหัสบดี เวลา 08.30-17.00 น. (วันทำการของมหาวิทยาลัย) โทร 0-2809-0823-25 ต่อ 217
2. ดาวโหลดเอกสารสมัครงาน ที่ https://sites.google.com/a/thonburi-u.ac.th/president-office-tru/dowload-file และส่งเอกสารทาง e-mail : Tru_President@hotmail.com หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธนบุรี เลขที่ 248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 16 พฤษภาคม 2561

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/docnew/TeacherEng-TM.pdfประกาศ รับสมัครอาจารย์ประจำ
...................................................................
          มหาวิทยาลัยธนบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป (เอกภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา และ แต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำสาขาการบัญชี (การบัญชี) 1 อัตรา เพื่อทำหน้าที่สอน วิจัย และพัฒนางานด้านวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. การศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
5. สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้
6. เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงาน ที่ได้รับมอบหมายได้
7. เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินการทำงานและเงื่อนไขต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ 8. ในระหว่างที่บรรจุเป็นอาจารย์ประจำต้องทำผลงานวิจัย

อัตราเงินเดือน ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่กำหนด

เอกสารและหลักฐานการสมัคร 
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน ระดับปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท
4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
5. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล

การสมัคร
1. สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารแย้มชุติ วันอาทิตย์-วันพฤหัสบดี เวลา 08.30-17.00 น. (วันทำการของมหาวิทยาลัย) โทร 0-2809-0823-25 ต่อ 217
2. ดาวโหลดเอกสารสมัครงาน ที่ https://sites.google.com/a/thonburi-u.ac.th/president-office-tru/dowload-file และส่งเอกสารทาง e-mail : Tru_President@hotmail.com หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธนบุรี เลขที่ 248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.thonburi-u.ac.th/docnew/TeacherEng-Ac.pdf

ประกาศ รับสมัครอาจารย์ประจำ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศ รับสมัครอาจารย์ประจำ
...................................................................
          มหาวิทยาลัยธนบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป (เอกภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา และ แต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำสาขาการบัญชี (การบัญชี) 1 อัตรา เพื่อทำหน้าที่สอน วิจัย และพัฒนางานด้านวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. การศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
5. สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้
6. เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงาน ที่ได้รับมอบหมายได้
7. เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินการทำงานและเงื่อนไขต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ 8. ในระหว่างที่บรรจุเป็นอาจารย์ประจำต้องทำผลงานวิจัย

อัตราเงินเดือน ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่กำหนด

เอกสารและหลักฐานการสมัคร 
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน ระดับปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท
4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
5. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล

การสมัคร
1. สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารแย้มชุติ วันอาทิตย์-วันพฤหัสบดี เวลา 08.30-17.00 น. (วันทำการของมหาวิทยาลัย) โทร 0-2809-0823-25 ต่อ 217
2. ดาวโหลดเอกสารสมัครงาน ที่ https://sites.google.com/a/thonburi-u.ac.th/president-office-tru/dowload-file และส่งเอกสารทาง e-mail : Tru_President@hotmail.com หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธนบุรี เลขที่ 248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.thonburi-u.ac.th/docnew/TeacherEng-Ac.pdf

ประกาศจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
เรื่องรายชื่อนักศึกษาที่ต้องสอบ CE สำหรับภาคเรียนที่ 2-3 ปีการศึกษา 2560
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.thonburi-u.ac.th/docnew/CE_EE_Student2-3-2560.pdf

ประกาศจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รายชื่อนักศึกษาที่ต้องสอบ CE)

ประกาศจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
เรื่องรายชื่อนักศึกษาที่ต้องสอบ CE สำหรับภาคเรียนที่ 2-3 ปีการศึกษา 2560
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.thonburi-u.ac.th/docnew/CE_EE_Student2-3-2560.pdf

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่จะต้องสอบเทียบโอนความรู้แบบ CE
สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่ลิงก์
005002 ศิลปวัฒนธรรม  (ผศ.ดร.สำราญ  ผลดี)
006005 การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  (อ.ธัญญพันธ์  ศักดิ์บุญญารัตน์)
007015 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  (อ.เอกรัตน์  นภกานต์)
008002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต  (อ.ธัญญพันธ์  ศักดิ์บุญญารัตน์)
142104 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม  (ผศ.สมจินต์  อักษรธรรม)
142301 เทคโนโลยีการบำรุงรักษา  (อ.เถลิง  พลเจริญ)

ประชาสัมพันธ์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ เกี่ยวกับเอกสารประกอบการสอบ CE ภาคเรียนที่ 2-3/2560

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่จะต้องสอบเทียบโอนความรู้แบบ CE
สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่ลิงก์
005002 ศิลปวัฒนธรรม  (ผศ.ดร.สำราญ  ผลดี)
006005 การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  (อ.ธัญญพันธ์  ศักดิ์บุญญารัตน์)
007015 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  (อ.เอกรัตน์  นภกานต์)
008002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต  (อ.ธัญญพันธ์  ศักดิ์บุญญารัตน์)
142104 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม  (ผศ.สมจินต์  อักษรธรรม)
142301 เทคโนโลยีการบำรุงรักษา  (อ.เถลิง  พลเจริญ)
ประกาศให้นักศึกษาทุกคน ทุกคณะ และทุกชั้นปี สามารถเข้าไปประเมินการสอนของอาจารย์และปัจจัยเกื้อหนุนในภาคเรียนที่ 2/2560  ได้ แต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30  เมษายน 2561

ประเมินการสอนของอาจารย์และปัจจัยเกื้อหนุนในภาคเรียนที่ 2/2560ประกาศให้นักศึกษาทุกคน ทุกคณะ และทุกชั้นปี สามารถเข้าไปประเมินการสอนของอาจารย์และปัจจัยเกื้อหนุนในภาคเรียนที่ 2/2560  ได้ แต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30  เมษายน 2561


ประชาสัมพันธ์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี
เรื่อง กำหนดการสอบเทียบโอนความรู้แบบ CE  สำหรับภาคเรียนที่ 2-3 ปีการศึกษา 2560
นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดได้ที่  http://www.thonburi-u.ac.th/docnew/CEE260.pdf

ประชาสัมพันธ์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี
เรื่อง กำหนดการสอบเทียบโอนความรู้แบบ CE  สำหรับภาคเรียนที่ 2-3 ปีการศึกษา 2560
นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดได้ที่  http://www.thonburi-u.ac.th/docnew/CEE260.pdf

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ออกค่ายค่ายอาสาปันน้ำใจจากพี่เพื่อน้องครั้งที่ 2

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ออกค่ายค่ายอาสาปันน้ำใจจากพี่เพื่อน้องครั้งที่ 2
ณ โรงเรียนวัดห้วยยาง มิตรภตรภาพที่ 35
วันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2560
ที่ปรึกษาโครงการ : อาจารย์เอกรัฐ นภกานต์
คลิกดูภาพทั้งหมดได้ที่ลิงก์ https://www.facebook.com/pg/TRU.Thonburi/photos/?tab=album&album_id=2048351785400169นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ออกค่ายค่ายอาสาปันน้ำใจจากพี่เพื่อน้องครั้งที่ 2

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ออกค่ายค่ายอาสาปันน้ำใจจากพี่เพื่อน้องครั้งที่ 2

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ออกค่ายค่ายอาสาปันน้ำใจจากพี่เพื่อน้องครั้งที่ 2
ณ โรงเรียนวัดห้วยยาง มิตรภตรภาพที่ 35
วันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2560
ที่ปรึกษาโครงการ : อาจารย์เอกรัฐ นภกานต์
คลิกดูภาพทั้งหมดได้ที่ลิงก์ https://www.facebook.com/pg/TRU.Thonburi/photos/?tab=album&album_id=2048351785400169
บทความที่ได้รับความนิยม