background img

ข่าวใหม่!

ประกาศจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ต้องสอบ CE รอบที่ 2 สำหรับภาคเรียนที่ 2-3 ปีการศึกษา 2560
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/docnew/CE_EE_Student2-3-2560-2.pdf

แจ้งผลการสอบ CE รอบที่ 1 สำหรับภาคเรียนที่ 2-3 ปีการศึกษา 2560
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/docnew/CE_EE_Student2-3-2560-1.pdf

ประกาศจากคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ต้องสอบ CE รอบที่ 2 สำหรับภาคเรียนที่ 2-3 ปีการศึกษา 2560
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/docnew/CE_EE_Student2-3-2560-2.pdf

แจ้งผลการสอบ CE รอบที่ 1 สำหรับภาคเรียนที่ 2-3 ปีการศึกษา 2560
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/docnew/CE_EE_Student2-3-2560-1.pdf

 1. สำหรับนักศึกษาใหม่ (ภาคพิเศษและภาคสมทบ ชั้นปีที่ 1)
  - คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในวันที่ 17 มิถุนายน 2561
  สามารถดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/EN-17062561.pdf

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561

 1. สำหรับนักศึกษาใหม่ (ภาคพิเศษและภาคสมทบ ชั้นปีที่ 1)
  - คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในวันที่ 17 มิถุนายน 2561
  สามารถดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/EN-17062561.pdf

 1. สำหรับนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1) ทุกคณะ/ทุกสาขาวิชา
  ปฐมนิเทศในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 
  สามารถดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/all-14062561.pdf
 2. สำหรับนักศึกษาใหม่ (ภาคพิเศษและภาคสมทบ ชั้นปีที่ 1)
  - คณะบริหารธุรกิจ
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในวันที่ 17 มิถุนายน 2561
  สามารถดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/BBA17062561.pdf

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561

 1. สำหรับนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1) ทุกคณะ/ทุกสาขาวิชา
  ปฐมนิเทศในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 
  สามารถดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/all-14062561.pdf
 2. สำหรับนักศึกษาใหม่ (ภาคพิเศษและภาคสมทบ ชั้นปีที่ 1)
  - คณะบริหารธุรกิจ
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในวันที่ 17 มิถุนายน 2561
  สามารถดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/BBA17062561.pdf

 1. สำหรับนักศึกษาเก่า (ภาคปกติ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2-4) ทุกคณะ/ทุกสาขาวิชา ปฐมนิเทศในวันที่ 13 มิถุนายน 2561
  สามารถดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/old13062561.pdf
 2. สำหรับนักศึกษาใหม่ (ภาคพิเศษและภาคสมทบ ชั้นปีที่ 1)
  - คณะบัญชี
  - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในวันที่ 17 มิถุนายน 2561
  สามารถดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/AC-IT-17062561.pdf

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561

 1. สำหรับนักศึกษาเก่า (ภาคปกติ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2-4) ทุกคณะ/ทุกสาขาวิชา ปฐมนิเทศในวันที่ 13 มิถุนายน 2561
  สามารถดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/old13062561.pdf
 2. สำหรับนักศึกษาใหม่ (ภาคพิเศษและภาคสมทบ ชั้นปีที่ 1)
  - คณะบัญชี
  - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในวันที่ 17 มิถุนายน 2561
  สามารถดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/AC-IT-17062561.pdf


ประกาศ รับสมัครอาจารย์ประจำ
...................................................................
          มหาวิทยาลัยธนบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำจำนวน 2 อัตรา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา และ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 1 อัตรา เพื่อทำหน้าที่สอน วิจัย และพัฒนางานด้านวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. การศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
5. สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้
6. เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงาน ที่ได้รับมอบหมายได้
7. เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินการทำงานและเงื่อนไขต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ 8. ในระหว่างที่บรรจุเป็นอาจารย์ประจำต้องทำผลงานวิจัย
 อัตราเงินเดือน ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่กำหนด
 เอกสารและหลักฐานการสมัคร 
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน ระดับปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท
4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
5. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
 การสมัคร
1. สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารแย้มชุติ วันอาทิตย์-วันพฤหัสบดี เวลา 08.30-17.00 น. (วันทำการของมหาวิทยาลัย) โทร 0-2809-0823-25 ต่อ 217
2. ดาวโหลดเอกสารสมัครงาน ที่ https://sites.google.com/a/thonburi-u.ac.th/president-office-tru/dowload-file และส่งเอกสารทาง e-mail : Tru_President@hotmail.com หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธนบุรี เลขที่ 248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 16 พฤษภาคม 2561

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/docnew/TeacherEng-TM.pdf


ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำจำนวน 2 อัตรา

ประกาศ รับสมัครอาจารย์ประจำ
...................................................................
          มหาวิทยาลัยธนบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำจำนวน 2 อัตรา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา และ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 1 อัตรา เพื่อทำหน้าที่สอน วิจัย และพัฒนางานด้านวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. การศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
5. สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้
6. เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงาน ที่ได้รับมอบหมายได้
7. เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินการทำงานและเงื่อนไขต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ 8. ในระหว่างที่บรรจุเป็นอาจารย์ประจำต้องทำผลงานวิจัย
 อัตราเงินเดือน ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่กำหนด
 เอกสารและหลักฐานการสมัคร 
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน ระดับปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท
4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
5. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
 การสมัคร
1. สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารแย้มชุติ วันอาทิตย์-วันพฤหัสบดี เวลา 08.30-17.00 น. (วันทำการของมหาวิทยาลัย) โทร 0-2809-0823-25 ต่อ 217
2. ดาวโหลดเอกสารสมัครงาน ที่ https://sites.google.com/a/thonburi-u.ac.th/president-office-tru/dowload-file และส่งเอกสารทาง e-mail : Tru_President@hotmail.com หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธนบุรี เลขที่ 248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 16 พฤษภาคม 2561

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/docnew/TeacherEng-TM.pdfประกาศ รับสมัครอาจารย์ประจำ
...................................................................
          มหาวิทยาลัยธนบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป (เอกภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา และ แต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำสาขาการบัญชี (การบัญชี) 1 อัตรา เพื่อทำหน้าที่สอน วิจัย และพัฒนางานด้านวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. การศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
5. สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้
6. เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงาน ที่ได้รับมอบหมายได้
7. เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินการทำงานและเงื่อนไขต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ 8. ในระหว่างที่บรรจุเป็นอาจารย์ประจำต้องทำผลงานวิจัย

อัตราเงินเดือน ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่กำหนด

เอกสารและหลักฐานการสมัคร 
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน ระดับปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท
4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
5. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล

การสมัคร
1. สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารแย้มชุติ วันอาทิตย์-วันพฤหัสบดี เวลา 08.30-17.00 น. (วันทำการของมหาวิทยาลัย) โทร 0-2809-0823-25 ต่อ 217
2. ดาวโหลดเอกสารสมัครงาน ที่ https://sites.google.com/a/thonburi-u.ac.th/president-office-tru/dowload-file และส่งเอกสารทาง e-mail : Tru_President@hotmail.com หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธนบุรี เลขที่ 248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.thonburi-u.ac.th/docnew/TeacherEng-Ac.pdf

ประกาศ รับสมัครอาจารย์ประจำ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศ รับสมัครอาจารย์ประจำ
...................................................................
          มหาวิทยาลัยธนบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป (เอกภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา และ แต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำสาขาการบัญชี (การบัญชี) 1 อัตรา เพื่อทำหน้าที่สอน วิจัย และพัฒนางานด้านวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. การศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
5. สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้
6. เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงาน ที่ได้รับมอบหมายได้
7. เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินการทำงานและเงื่อนไขต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ 8. ในระหว่างที่บรรจุเป็นอาจารย์ประจำต้องทำผลงานวิจัย

อัตราเงินเดือน ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่กำหนด

เอกสารและหลักฐานการสมัคร 
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน ระดับปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท
4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
5. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล

การสมัคร
1. สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารแย้มชุติ วันอาทิตย์-วันพฤหัสบดี เวลา 08.30-17.00 น. (วันทำการของมหาวิทยาลัย) โทร 0-2809-0823-25 ต่อ 217
2. ดาวโหลดเอกสารสมัครงาน ที่ https://sites.google.com/a/thonburi-u.ac.th/president-office-tru/dowload-file และส่งเอกสารทาง e-mail : Tru_President@hotmail.com หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธนบุรี เลขที่ 248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.thonburi-u.ac.th/docnew/TeacherEng-Ac.pdf

ประกาศจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
เรื่องรายชื่อนักศึกษาที่ต้องสอบ CE สำหรับภาคเรียนที่ 2-3 ปีการศึกษา 2560
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.thonburi-u.ac.th/docnew/CE_EE_Student2-3-2560.pdf

ประกาศจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รายชื่อนักศึกษาที่ต้องสอบ CE)

ประกาศจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
เรื่องรายชื่อนักศึกษาที่ต้องสอบ CE สำหรับภาคเรียนที่ 2-3 ปีการศึกษา 2560
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.thonburi-u.ac.th/docnew/CE_EE_Student2-3-2560.pdf

บทความที่ได้รับความนิยม