background img

ข่าวใหม่!


กำหนดเปิดเรียนศึกษาชั้นปีที่ 2,3,4 ภาคเรียนที่ 1/2563
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเทียบโอนความรู้แบบ CE รอบที่ 2 (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน หรือขาดสอบ CE ในครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2562
(3 รายวิชาดังนี้  1. วิชา 005000 มนุษย์สัมพันธ์ / 2. วิชา 005002 ศิลปวัฒนธรรม / 3. วิชา 007015 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน)
ซึ่งดำเนินการจัดสอบทั้ง 3 รายวิชา ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563
ระบบเปิดให้เข้าสอบ ตั้งแต่เวลา 00:01 - 24:00 น.
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/ListNameCE_EE2.pdf

หากนักศึกษามีปัญหาสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี
โทร 02-809-0823 ต่อ 213  หรือ ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ โทร 02-809-0823 ต่อ 223

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเทียบโอนความรู้แบบ CE คณะวิศวกรรมศาสตร์ รอบที่ 2 (3 วิชา)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเทียบโอนความรู้แบบ CE รอบที่ 2 (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน หรือขาดสอบ CE ในครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2562
(3 รายวิชาดังนี้  1. วิชา 005000 มนุษย์สัมพันธ์ / 2. วิชา 005002 ศิลปวัฒนธรรม / 3. วิชา 007015 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน)
ซึ่งดำเนินการจัดสอบทั้ง 3 รายวิชา ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563
ระบบเปิดให้เข้าสอบ ตั้งแต่เวลา 00:01 - 24:00 น.
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/ListNameCE_EE2.pdf

หากนักศึกษามีปัญหาสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี
โทร 02-809-0823 ต่อ 213  หรือ ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ โทร 02-809-0823 ต่อ 223


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเทียบโอนความรู้แบบ CE วิชา 005000 มนุษยสัมพันธ์
วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/CE-005000-1.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเทียบโอนความรู้แบบ CE วิชา 005002 ศิลปวัฒนธรรม
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/CE-005000-1.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเทียบโอนความรู้แบบ CE วิชา 007015 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/CE-005000-1.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเทียบโอนความรู้แบบ CE คณะวิศวกรรมศาสตร์ (3 วิชา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเทียบโอนความรู้แบบ CE วิชา 005000 มนุษยสัมพันธ์
วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/CE-005000-1.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเทียบโอนความรู้แบบ CE วิชา 005002 ศิลปวัฒนธรรม
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/CE-005000-1.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเทียบโอนความรู้แบบ CE วิชา 007015 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/CE-005000-1.pdfทางมหาวิทยาลัยธนบุรี ประกาศให้ทำการสอบเทียบโอนความรู้ CE
ในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
คณะบริหารธุรกิจ / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / คณะบัญชี
แต่เนื่องด้วยมีการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทางมหาวิทยาลัย จึงจัดให้นักศึกษาทำการสอบผ่านระบบ e-Learning ได้ด้วยตนเอง (โดยไม่ต้องเดินทางมาสอบที่มหาวิทยาลัย) ตามวันและเวลาดังกล่าว * หมายเหตุ ให้นักศึกษาตรวจสอบรหัสเข้าใช้งานระบบ e-Learning ก่อนวันสอบ 1 สัปดาห์
นักศึกษาสามารถคลิกดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบได้ที่ https://sites.google.com/a/thonburi-u.ac.th/academictru/ce/reuxngkarsxbtheiybxonkhwamrucekhrangthi1phakhkarsuksathi22562?fbclid=IwAR2IfTDGU8ggYKW8neZ3xSez2sQcRPn7k8Yed5Z-WOMt5lVqI5qnmsIg610

ประกาศ เรื่องการสอบเทียบโอนความรู้ CE ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2562 มหาวิทยาลัยธนบุรี


ทางมหาวิทยาลัยธนบุรี ประกาศให้ทำการสอบเทียบโอนความรู้ CE
ในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
คณะบริหารธุรกิจ / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / คณะบัญชี
แต่เนื่องด้วยมีการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทางมหาวิทยาลัย จึงจัดให้นักศึกษาทำการสอบผ่านระบบ e-Learning ได้ด้วยตนเอง (โดยไม่ต้องเดินทางมาสอบที่มหาวิทยาลัย) ตามวันและเวลาดังกล่าว * หมายเหตุ ให้นักศึกษาตรวจสอบรหัสเข้าใช้งานระบบ e-Learning ก่อนวันสอบ 1 สัปดาห์
นักศึกษาสามารถคลิกดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบได้ที่ https://sites.google.com/a/thonburi-u.ac.th/academictru/ce/reuxngkarsxbtheiybxonkhwamrucekhrangthi1phakhkarsuksathi22562?fbclid=IwAR2IfTDGU8ggYKW8neZ3xSez2sQcRPn7k8Yed5Z-WOMt5lVqI5qnmsIg610ประชาสัมพันธ์เรื่องขอรับใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์
กำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)บทความที่ได้รับความนิยม