background img

ข่าวใหม่!

 


ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา

ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาประจำมหาวิทยาลัย

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/QA.pdf

ดาวน์โหลดเอกสารสมัครงานที่
https://sites.google.com/a/thonburi-u.ac.th/president-office-tru/dowload-file 

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา

 


ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา

ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาประจำมหาวิทยาลัย

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/QA.pdf

ดาวน์โหลดเอกสารสมัครงานที่
https://sites.google.com/a/thonburi-u.ac.th/president-office-tru/dowload-file 

ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำ 1 อัตรา
สังกัดคณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี  

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/TeacherAc.pdf

ดาวน์โหลดเอกสารสมัครงานที่
https://sites.google.com/a/thonburi-u.ac.th/president-office-tru/dowload-file 

ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำ 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำ 1 อัตรา
สังกัดคณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี  

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/TeacherAc.pdf

ดาวน์โหลดเอกสารสมัครงานที่
https://sites.google.com/a/thonburi-u.ac.th/president-office-tru/dowload-file 
ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำ

สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 2 อัตรา  คือ ผู้สอนภาษาอังกฤษ  

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/TeacherEngNew.pdf

ดาวน์โหลดเอกสารสมัครงานที่

https://sites.google.com/a/thonburi-u.ac.th/president-office-tru/dowload-file

ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำ 2 อัตราประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำ

สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 2 อัตรา  คือ ผู้สอนภาษาอังกฤษ  

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/TeacherEngNew.pdf

ดาวน์โหลดเอกสารสมัครงานที่

https://sites.google.com/a/thonburi-u.ac.th/president-office-tru/dowload-file


 ประกาศเลื่อนการสอบภาคการศึกษา 2/2563

 
 


ประกาศจากสำนักทะเบียนฯ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
(เฉพาะนักศึกษาที่ทำเรื่องแจ้งจบ และไม่ติดค้างค่าใช้จ่ายกับทางมหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น)
สามารถติดต่อขอรับใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์
ได้ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

* หมายเหตุ : ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรนักศึกษาเพื่อขอรับเอกสาร
โปรดแต่งกายสุภาพ 

เบอร์โทรศัพท์สำนักทะเบียนฯ 02-8090823 ต่อ 219

ประชาสัมพันธ์เรื่องขอรับใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ 3/2562

 


ประกาศจากสำนักทะเบียนฯ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
(เฉพาะนักศึกษาที่ทำเรื่องแจ้งจบ และไม่ติดค้างค่าใช้จ่ายกับทางมหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น)
สามารถติดต่อขอรับใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์
ได้ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

* หมายเหตุ : ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรนักศึกษาเพื่อขอรับเอกสาร
โปรดแต่งกายสุภาพ 

เบอร์โทรศัพท์สำนักทะเบียนฯ 02-8090823 ต่อ 219


 


มหาวิทยาลัยธนบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรรัตน์ แย้มชุติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันของจังหวัดสมุทรสาคร
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรรัตน์ แย้มชุติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 


มหาวิทยาลัยธนบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรรัตน์ แย้มชุติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันของจังหวัดสมุทรสาคร
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563


 

มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้ขยายการจัดการศึกษาไปยัง จังหวัดลำพูน ภายใต้ชื่อ มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาเขตภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ได้รับการเห็นชอบจาก กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เป็นที่เรียบร้อย


มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาเขตภาคเหนือ จังหวัดลำพูน

 

มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้ขยายการจัดการศึกษาไปยัง จังหวัดลำพูน ภายใต้ชื่อ มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาเขตภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ได้รับการเห็นชอบจาก กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เป็นที่เรียบร้อยบทความที่ได้รับความนิยม