background img

ข่าวใหม่!

ประกาศจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
เรื่อง กำหนดการสอบเทียบโอนความรู้แบบ CE สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ https://www.thonburi-u.ac.th/docnew/CE2-61.pdf

ประกาศจากคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
เรื่อง กำหนดการสอบเทียบโอนความรู้แบบ CE สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ https://www.thonburi-u.ac.th/docnew/CE2-61.pdf

ประกาศจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ต้องสอบเทียบโอนความรู้ CE รอบ2 สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านหรือขาดสอบ CE 1/2561
นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/CE_EE2_2561.pdf 

แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ต้องสอบเทียบโอนความรู้ CE รอบ2 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ต้องสอบเทียบโอนความรู้ CE รอบ2 สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านหรือขาดสอบ CE 1/2561
นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/CE_EE2_2561.pdf 

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

สามารถติดต่อขอรับใบรายงานผลการศึกษา ฉบับสมบรูณ์ (Transcrip) 

ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

หมายเหตุ:
- เฉพาะนักศึกษาที่ทำเรื่องแจ้งจบ และไม่ติดค้างค่าใช้จ่ายกับทางมหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น
- กรุณาแต่งกายให้สุภาพ ติดบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรนักศึกษามาด้วย

สำนักทะเบียนและประมวลผล ต่อ 219

ขอรับใบรายงานผลการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

สามารถติดต่อขอรับใบรายงานผลการศึกษา ฉบับสมบรูณ์ (Transcrip) 

ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

หมายเหตุ:
- เฉพาะนักศึกษาที่ทำเรื่องแจ้งจบ และไม่ติดค้างค่าใช้จ่ายกับทางมหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น
- กรุณาแต่งกายให้สุภาพ ติดบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรนักศึกษามาด้วย

สำนักทะเบียนและประมวลผล ต่อ 219ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

ดาวน์โหลดเอกสารสมัครงานที่

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำ สำนักงานอธิการบดี


ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

ดาวน์โหลดเอกสารสมัครงานที่

การประชุมทางวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนทางอาชีวศึกษาครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2561

(The 11th National Symposium on Teaching Innovation and Vocational Education Research)
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันศุกร์ที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561
  มหาวิทยาลัยธนบุรี เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
*******************************
กำหนดการ (Download)
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมนำเสนอภาคกลาง (Download)
แผนผังอาคาร (Download)

การประชุมทางวิชาการเพื่อกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การประชุมทางวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนทางอาชีวศึกษาครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2561

(The 11th National Symposium on Teaching Innovation and Vocational Education Research)
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันศุกร์ที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561
  มหาวิทยาลัยธนบุรี เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
*******************************
กำหนดการ (Download)
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมนำเสนอภาคกลาง (Download)
แผนผังอาคาร (Download)


ประชาสัมพันธ์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องแจ้งรายชื่อนักศึกษาสอบ CE ภาคเรียนที่ 1/2560
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/CE_EE2_2561.pdf 

ประชาสัมพันธ์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องแจ้งรายชื่อนักศึกษาสอบ CE ภาคเรียนที่ 1/2560

ประชาสัมพันธ์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องแจ้งรายชื่อนักศึกษาสอบ CE ภาคเรียนที่ 1/2560
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/CE_EE2_2561.pdf 

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่จะต้องสอบเทียบโอนความรู้แบบ CE
สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่
วิชา 00 6002 กฎหมายเบื้องต้น ลิงก์
http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/006002.pdf
วิชา 005000 มนุษยสัมพันธ์ (อ.ญานพินิจ  วชิรสุรงค์) ลิงก์
https://www.thonburi-u.ac.th/docnew/CE_005000.pdf
วิชา 142105 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม (อ.เอกรัตน์  นภกานต์) ลิงก์
http://www.thonburi-u.ac.th/docnew/CE_142105/
วิชา 008000 คณิตศาสตร์ทั่วไป (อ.วสันต์  ลีละธนาฤกษ์) ลิงก์
http://www.thonburi-u.ac.th/docnew/CE_008000/

ประชาสัมพันธ์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ เกี่ยวกับเอกสารประกอบการสอบ CE

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่จะต้องสอบเทียบโอนความรู้แบบ CE
สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่
วิชา 00 6002 กฎหมายเบื้องต้น ลิงก์
http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/006002.pdf
วิชา 005000 มนุษยสัมพันธ์ (อ.ญานพินิจ  วชิรสุรงค์) ลิงก์
https://www.thonburi-u.ac.th/docnew/CE_005000.pdf
วิชา 142105 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม (อ.เอกรัตน์  นภกานต์) ลิงก์
http://www.thonburi-u.ac.th/docnew/CE_142105/
วิชา 008000 คณิตศาสตร์ทั่วไป (อ.วสันต์  ลีละธนาฤกษ์) ลิงก์
http://www.thonburi-u.ac.th/docnew/CE_008000/

บทความที่ได้รับความนิยม