background img

ข่าวใหม่!

ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำ

 ................................................................... 

มหาวิทยาลัยธนบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ
จำนวน 1 อัตรา คือ เจ้าหน้าที่ประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
2. มีประสบการณ์ด้านงานเอกสารในสำนักงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
4. เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้
5. เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินการทำงานและเงื่อนไขต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้

อัตราเงินเดือน ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่กำหนด

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.thonburi-u.ac.th/docnew/registrar.pdf

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล

ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำ

 ................................................................... 

มหาวิทยาลัยธนบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ
จำนวน 1 อัตรา คือ เจ้าหน้าที่ประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
2. มีประสบการณ์ด้านงานเอกสารในสำนักงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
4. เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้
5. เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินการทำงานและเงื่อนไขต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้

อัตราเงินเดือน ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่กำหนด

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.thonburi-u.ac.th/docnew/registrar.pdf

ประกาศจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
เรื่องรายชื่อนักศึกษาที่ต้องสอบ CE รอบที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สามารถดูรายละเอียดได้ที่  http://www.thonburi-u.ac.th/docnew/CE_EE60_2.pdf

ประกาศจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องรายชื่อนักศึกษาที่ต้องสอบ CE รอบที่ 2

ประกาศจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
เรื่องรายชื่อนักศึกษาที่ต้องสอบ CE รอบที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สามารถดูรายละเอียดได้ที่  http://www.thonburi-u.ac.th/docnew/CE_EE60_2.pdf

     ประชาสัมพันธ์...คอร์สภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนนี้ สำหรับนักศึกษา เรียนที่ห้อง B209 อาคารแย้มชุติ (ห้องเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง) หากต้องการสมัครเรียนสามารถลงชื่อได้ที่สำนักศึกษาทั่วไป ห้อง i107 หรือติดต่อที่ อาจารย์สิริกร วัฒนภัทราพร เลขาสำนักศึกษาทั่วไป หรือ อาจารย์นพมาศ แซ่ตั้ง

ประชาสัมพันธ์....จาก สำนักศึกษาทั่วไป

     ประชาสัมพันธ์...คอร์สภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนนี้ สำหรับนักศึกษา เรียนที่ห้อง B209 อาคารแย้มชุติ (ห้องเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง) หากต้องการสมัครเรียนสามารถลงชื่อได้ที่สำนักศึกษาทั่วไป ห้อง i107 หรือติดต่อที่ อาจารย์สิริกร วัฒนภัทราพร เลขาสำนักศึกษาทั่วไป หรือ อาจารย์นพมาศ แซ่ตั้งประชาสัมพันธ์...จากสำนักทะเบียนและประมวลผล
เรื่องขอรับใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript)
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 (เฉพาะนักศึกษาที่ทำเรื่องแจ้งจบ และไม่ติดค้างค่าใช้จ่ายกับทางมหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น)
สามารถมาติดต่อขอรับได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

หมายหตุ : กรุณาแต่งกายชุดสุภาพ นำบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรนักศึกษามาด้วย
สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้นำสำเนาหลักฐานการส่งเล่มโปรเจคมายื่นด้วย

ประชาสัมพันธ์...จากสำนักทะเบียนและประมวลผล


ประชาสัมพันธ์...จากสำนักทะเบียนและประมวลผล
เรื่องขอรับใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript)
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 (เฉพาะนักศึกษาที่ทำเรื่องแจ้งจบ และไม่ติดค้างค่าใช้จ่ายกับทางมหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น)
สามารถมาติดต่อขอรับได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

หมายหตุ : กรุณาแต่งกายชุดสุภาพ นำบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรนักศึกษามาด้วย
สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้นำสำเนาหลักฐานการส่งเล่มโปรเจคมายื่นด้วย


ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่จะต้องสอบเทียบโอนความรู้แบบ CE
สามารถดูตารางสอบ รายวิชาที่สอบ วัน/เวลาที่สอบ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CE ได้ที่ลิงก์ล่างล่างนี้

คลิกดูรายละเอียด ตารางสอบเทียบโอนความรู้แบบ CE ภาคเรียนที่ 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์
คลิกดูรายละเอียด รายชื่อนักศึกษาสอบเทียบโอนความรู้แบบ CE ภาคเรียนที่ 1/2560

ประชาสัมพันธ์...จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับนักศึกษาที่สอบ CE

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่จะต้องสอบเทียบโอนความรู้แบบ CE
สามารถดูตารางสอบ รายวิชาที่สอบ วัน/เวลาที่สอบ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CE ได้ที่ลิงก์ล่างล่างนี้

คลิกดูรายละเอียด ตารางสอบเทียบโอนความรู้แบบ CE ภาคเรียนที่ 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์
คลิกดูรายละเอียด รายชื่อนักศึกษาสอบเทียบโอนความรู้แบบ CE ภาคเรียนที่ 1/2560


ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่จะต้องสอบเทียบโอนความรู้แบบ CE
สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่ http://trunews.thonburi-u.ac.th/2017/09/ce.html

005000 มนุษยสัมพันธ์ (อ.ญานพินิจ  วชิรสุรงค์)
311101 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  (อ.สมจินต์  อักษรธรรม)
006002 กฎหมายเบื้องต้น  (อ.ประวิทย์  ชุมสวัสดิ์)
141103 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม (อ.เถลิง  พลเจริญ)
008000 คณิตศาสตร์ทั่วไป (อ.วสันต์  ลีละธนาฤกษ์)
007000 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย (ผศ.ดร.สำราญ ผลดี)
142105 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม (อ.เอกรัตน์  นภกานต์)
143109 การตลาดอุตสาหกรรม  (อ.ชญานิศ  เฉลิมสุข)
142104 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม (อ.สมจินต์  อักษรธรรม)

ประชาสัมพันธ์...เอกสารการสอบ CE คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่จะต้องสอบเทียบโอนความรู้แบบ CE
สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่ http://trunews.thonburi-u.ac.th/2017/09/ce.html

005000 มนุษยสัมพันธ์ (อ.ญานพินิจ  วชิรสุรงค์)
311101 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  (อ.สมจินต์  อักษรธรรม)
006002 กฎหมายเบื้องต้น  (อ.ประวิทย์  ชุมสวัสดิ์)
141103 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม (อ.เถลิง  พลเจริญ)
008000 คณิตศาสตร์ทั่วไป (อ.วสันต์  ลีละธนาฤกษ์)
007000 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย (ผศ.ดร.สำราญ ผลดี)
142105 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม (อ.เอกรัตน์  นภกานต์)
143109 การตลาดอุตสาหกรรม  (อ.ชญานิศ  เฉลิมสุข)
142104 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม (อ.สมจินต์  อักษรธรรม)ในกิจกรรมดังกล่าว นักศึกษาจะได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ และแสดงความสามารถต่างๆ ทางภาษาอังกฤษ รวมถึงจะมีการสะสมคะแนนในแต่ละกิจกรรม โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรม ดังนี้

English Day 2017 Project schedule   on Sunday 17th September 2017
ณ  อาคารนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ เวลา 9.00 น. - 18.00 น.

เวลา 9.00 น.
ตัวแทนกล่าวเรียนเชิญ ดร. อุไรรัตน์  แย้มชุติ กล่าวเปิดงาน
เวลา 9.00 น. - 9.10 น.
ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
เวลา 9.10 น. - 9.20 น.
การแสดงเปิดงาน 1 ชุด
เวลา 9.20 น. - 9.30 น.
ประธานเดินชมผลงาน บอร์ด  ซุ้มกิจกรรมต่างๆ
เวลา 9.30 น. - 11.00 น.
กิจกรรมช่วงเช้า / การแสดงบนเวที
เวลา 11.30 น.
ประกาศรางวัลการแสดง / ร้องเพลง
เวลา 12.00 น.
สิ้นสุดกิจกรรมช่วงเช้า
เวลา 13.00 น. - 18.00 น.
กิจกรรมช่วงบ่าย


ขอเชิญนักศึกษาและคณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรม English Day 2017


ในกิจกรรมดังกล่าว นักศึกษาจะได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ และแสดงความสามารถต่างๆ ทางภาษาอังกฤษ รวมถึงจะมีการสะสมคะแนนในแต่ละกิจกรรม โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรม ดังนี้

English Day 2017 Project schedule   on Sunday 17th September 2017
ณ  อาคารนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ เวลา 9.00 น. - 18.00 น.

เวลา 9.00 น.
ตัวแทนกล่าวเรียนเชิญ ดร. อุไรรัตน์  แย้มชุติ กล่าวเปิดงาน
เวลา 9.00 น. - 9.10 น.
ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
เวลา 9.10 น. - 9.20 น.
การแสดงเปิดงาน 1 ชุด
เวลา 9.20 น. - 9.30 น.
ประธานเดินชมผลงาน บอร์ด  ซุ้มกิจกรรมต่างๆ
เวลา 9.30 น. - 11.00 น.
กิจกรรมช่วงเช้า / การแสดงบนเวที
เวลา 11.30 น.
ประกาศรางวัลการแสดง / ร้องเพลง
เวลา 12.00 น.
สิ้นสุดกิจกรรมช่วงเช้า
เวลา 13.00 น. - 18.00 น.
กิจกรรมช่วงบ่ายบทความที่ได้รับความนิยม