background img

ข่าวใหม่!

ประกาศจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าสอบ CE  สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/docnew/StdentnameCE_EE2_61.pdf

ประกาศจากคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าสอบ CE  สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/docnew/StdentnameCE_EE2_61.pdf


ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
http://www.thonburi-u.ac.th/Docnew/regisLM2562.pdf


ดาวน์โหลดเอกสารสมัครงานที่

รับสมัครอาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์


ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
http://www.thonburi-u.ac.th/Docnew/regisLM2562.pdf


ดาวน์โหลดเอกสารสมัครงานที่ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
http://www.thonburi-u.ac.th/docNew/regisMN2561.pdf


ดาวน์โหลดเอกสารสมัครงานที่

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำ สำนักทะเบียนและประมวลผล


ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
http://www.thonburi-u.ac.th/docNew/regisMN2561.pdf


ดาวน์โหลดเอกสารสมัครงานที่


ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
http://www.thonburi-u.ac.th/docNew/regisMN2561.pdf


ดาวน์โหลดเอกสารสมัครงานที่


รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำ สาขาวิชาการจัดการ


ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
http://www.thonburi-u.ac.th/docNew/regisMN2561.pdf


ดาวน์โหลดเอกสารสมัครงานที่ประกาศจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
เรื่อง กำหนดการสอบเทียบโอนความรู้แบบ CE สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ https://www.thonburi-u.ac.th/docnew/CE2-61.pdf

ประกาศจากคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
เรื่อง กำหนดการสอบเทียบโอนความรู้แบบ CE สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ https://www.thonburi-u.ac.th/docnew/CE2-61.pdf

ประกาศจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ต้องสอบเทียบโอนความรู้ CE รอบ2 สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านหรือขาดสอบ CE 1/2561
นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/CE_EE2_2561.pdf 

แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ต้องสอบเทียบโอนความรู้ CE รอบ2 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ต้องสอบเทียบโอนความรู้ CE รอบ2 สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านหรือขาดสอบ CE 1/2561
นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/CE_EE2_2561.pdf 

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

สามารถติดต่อขอรับใบรายงานผลการศึกษา ฉบับสมบรูณ์ (Transcrip) 

ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

หมายเหตุ:
- เฉพาะนักศึกษาที่ทำเรื่องแจ้งจบ และไม่ติดค้างค่าใช้จ่ายกับทางมหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น
- กรุณาแต่งกายให้สุภาพ ติดบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรนักศึกษามาด้วย

สำนักทะเบียนและประมวลผล ต่อ 219

ขอรับใบรายงานผลการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

สามารถติดต่อขอรับใบรายงานผลการศึกษา ฉบับสมบรูณ์ (Transcrip) 

ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

หมายเหตุ:
- เฉพาะนักศึกษาที่ทำเรื่องแจ้งจบ และไม่ติดค้างค่าใช้จ่ายกับทางมหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น
- กรุณาแต่งกายให้สุภาพ ติดบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรนักศึกษามาด้วย

สำนักทะเบียนและประมวลผล ต่อ 219


บทความที่ได้รับความนิยม