background img

ข่าวใหม่!


 

ประชาสัมพันธ์การวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (TRU English Exit Exam)


 


 


สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Thailand UMAP Micro-Credential

โดยโครงการดังกล่าว เป็นโครงการพัฒนาผู้เรียน เพื่อพัฒนาและรับรองสมรรถนะที่เฉพาะเจาะจงของบุคคล ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาและขอรับรองสมรรถนะที่เฉพาะเจาะจงของตนเองที่เกิดจากประสบการณ์ การทำงานจริง หรือในชีวิตประจำวัน และจะได้รับ Digital badge เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มีสมรรถนะที่ได้รับการพัฒนาจาการเข้าร่วมโครงการ

โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม https://sway.office.com/9UYg1r3d5hUtUvq2

และสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=3DJEb9IgHUSx26wzgLpjPRv5Hbf42ElCttBdFUGazIRUOEVSQTIzUVRLMU1JWTJSMlozTFpRVVIwVS4u

ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น.
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 024708468 หรือ orginter@mail.kmutt.ac.th

โครงการ Thailand UMAP Micro-Credential

 


สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Thailand UMAP Micro-Credential

โดยโครงการดังกล่าว เป็นโครงการพัฒนาผู้เรียน เพื่อพัฒนาและรับรองสมรรถนะที่เฉพาะเจาะจงของบุคคล ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาและขอรับรองสมรรถนะที่เฉพาะเจาะจงของตนเองที่เกิดจากประสบการณ์ การทำงานจริง หรือในชีวิตประจำวัน และจะได้รับ Digital badge เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มีสมรรถนะที่ได้รับการพัฒนาจาการเข้าร่วมโครงการ

โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม https://sway.office.com/9UYg1r3d5hUtUvq2

และสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=3DJEb9IgHUSx26wzgLpjPRv5Hbf42ElCttBdFUGazIRUOEVSQTIzUVRLMU1JWTJSMlozTFpRVVIwVS4u

ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น.
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 024708468 หรือ orginter@mail.kmutt.ac.th


 


ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา

ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาประจำมหาวิทยาลัย

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/QA.pdf

ดาวน์โหลดเอกสารสมัครงานที่
https://sites.google.com/a/thonburi-u.ac.th/president-office-tru/dowload-file 

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา

 


ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา

ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาประจำมหาวิทยาลัย

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/QA.pdf

ดาวน์โหลดเอกสารสมัครงานที่
https://sites.google.com/a/thonburi-u.ac.th/president-office-tru/dowload-file 

ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำ 1 อัตรา
สังกัดคณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี  

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/TeacherAc.pdf

ดาวน์โหลดเอกสารสมัครงานที่
https://sites.google.com/a/thonburi-u.ac.th/president-office-tru/dowload-file 

ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำ 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำ 1 อัตรา
สังกัดคณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี  

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/TeacherAc.pdf

ดาวน์โหลดเอกสารสมัครงานที่
https://sites.google.com/a/thonburi-u.ac.th/president-office-tru/dowload-file 
ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำ

สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 2 อัตรา  คือ ผู้สอนภาษาอังกฤษ  

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/TeacherEngNew.pdf

ดาวน์โหลดเอกสารสมัครงานที่

https://sites.google.com/a/thonburi-u.ac.th/president-office-tru/dowload-file

ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำ 2 อัตราประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำ

สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 2 อัตรา  คือ ผู้สอนภาษาอังกฤษ  

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/TeacherEngNew.pdf

ดาวน์โหลดเอกสารสมัครงานที่

https://sites.google.com/a/thonburi-u.ac.th/president-office-tru/dowload-file


 ประกาศเลื่อนการสอบภาคการศึกษา 2/2563

 
 


ประกาศจากสำนักทะเบียนฯ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
(เฉพาะนักศึกษาที่ทำเรื่องแจ้งจบ และไม่ติดค้างค่าใช้จ่ายกับทางมหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น)
สามารถติดต่อขอรับใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์
ได้ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

* หมายเหตุ : ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรนักศึกษาเพื่อขอรับเอกสาร
โปรดแต่งกายสุภาพ 

เบอร์โทรศัพท์สำนักทะเบียนฯ 02-8090823 ต่อ 219

ประชาสัมพันธ์เรื่องขอรับใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ 3/2562

 


ประกาศจากสำนักทะเบียนฯ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
(เฉพาะนักศึกษาที่ทำเรื่องแจ้งจบ และไม่ติดค้างค่าใช้จ่ายกับทางมหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น)
สามารถติดต่อขอรับใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์
ได้ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

* หมายเหตุ : ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรนักศึกษาเพื่อขอรับเอกสาร
โปรดแต่งกายสุภาพ 

เบอร์โทรศัพท์สำนักทะเบียนฯ 02-8090823 ต่อ 219


บทความที่ได้รับความนิยม