background img

ข่าวใหม่!

ประชาสัมพันธ์เรื่องขอรับใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ 3/2562

 


ประกาศจากสำนักทะเบียนฯ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
(เฉพาะนักศึกษาที่ทำเรื่องแจ้งจบ และไม่ติดค้างค่าใช้จ่ายกับทางมหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น)
สามารถติดต่อขอรับใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์
ได้ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

* หมายเหตุ : ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรนักศึกษาเพื่อขอรับเอกสาร
โปรดแต่งกายสุภาพ 

เบอร์โทรศัพท์สำนักทะเบียนฯ 02-8090823 ต่อ 219


บทความที่ได้รับความนิยม