background img

ข่าวใหม่!

ประชาสัมพันธ์...จากสำนักทะเบียนและประมวลผล


ประชาสัมพันธ์...จากสำนักทะเบียนและประมวลผล
เรื่องขอรับใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript)
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 (เฉพาะนักศึกษาที่ทำเรื่องแจ้งจบ และไม่ติดค้างค่าใช้จ่ายกับทางมหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น)
สามารถมาติดต่อขอรับได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

หมายหตุ : กรุณาแต่งกายชุดสุภาพ นำบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรนักศึกษามาด้วย
สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้นำสำเนาหลักฐานการส่งเล่มโปรเจคมายื่นด้วย


บทความที่ได้รับความนิยม