background img

ข่าวใหม่!

มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาเขตภาคเหนือ จังหวัดลำพูน

 

มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้ขยายการจัดการศึกษาไปยัง จังหวัดลำพูน ภายใต้ชื่อ มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาเขตภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ได้รับการเห็นชอบจาก กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เป็นที่เรียบร้อยบทความที่ได้รับความนิยม