background img

ข่าวใหม่!

ขอรับใบรายงานผลการศึกษา ปีการศึกษา 2560

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

สามารถติดต่อขอรับใบรายงานผลการศึกษา ฉบับสมบรูณ์ (Transcrip) 

ได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

หมายเหตุ:
- เฉพาะนักศึกษาที่ทำเรื่องแจ้งจบ และไม่ติดค้างค่าใช้จ่ายกับทางมหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น
- กรุณาแต่งกายให้สุภาพ ติดบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรนักศึกษามาด้วย

สำนักทะเบียนและประมวลผล ต่อ 219


บทความที่ได้รับความนิยม