background img

ข่าวใหม่!

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษา ครั้งที่ 2ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักศึกษา แลกเปลี่ยนภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน 
ครั้งที่ 2
จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและมหาวิทยาลัยธนบุรี ร่วมกับ Hochminh City University of Science National University of Laos และ An Giang University 
ระหว่างวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561
สามารถสมัครได้ที่ ห้อง I107 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (รับจำนวนจำกัด)

หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2561


บทความที่ได้รับความนิยม