background img

ข่าวใหม่!

ประชาสัมพันธ์...เปิดการประเมินการสอนของอาจารย์และปัจจัยเกื้อหนุน ภาคเรียนที่ 2/2559


ด่วน!! ประกาศให้ นักศึกษาทุกคน ทุกคณะ และทุกชั้นปี 
สามารถเข้าไปประเมินการสอนของอาจารย์และปัจจัยเกื้อหนุนในภาคเรียนที่ 2/2559  ได้ แต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3  เมษายน 2560
         สามารถศึกษาวิธีการเข้าใช้งานได้ที่ Ú

บทความที่ได้รับความนิยม