background img

ข่าวใหม่!

ขอรับใบรายงานผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ (Transcript)

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 (เฉพาะนักศึกษาที่ทำเรื่องแจ้งจบ และไม่ติดค้างค่าใช้จ่ายกับทางมหาวิทยาลัยเท่านั้น) สามารถมาติดต่อขอรับใบรายงานผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ (Transcript) ได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป


**หมายเหตุ: การมารับ Transcript กรุณาแต่งกายให้สุภาพ ติดบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรนักศึกษามาด้วย

บทความที่ได้รับความนิยม