background img

ข่าวใหม่!

ประชาสัมพันธ์ เรื่องประเมินการสอนอาจารย์ และปัจจัยเกื้อหนุน ในภาคเรียนที่ 1/2559

ประกาศ นักศึกษาคนใดที่ยังไม่ได้ประเมิน การสอนอาจารย์ และ ปัจจัยเกื้อหนุน ในภาคเรียนที่ 1/2559  ให้เข้าไปทำการประเมินได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559  

บทความที่ได้รับความนิยม