background img

ข่าวใหม่!

ประชาสัมพันธ์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องกําหนดการสอบเทียบโอนความรู้แบบ CE สําหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ประชาสัมพันธ์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องกําหนดการสอบเทียบโอนความรู้แบบ CE สําหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/CE-EE-1-59.pdf

บทความที่ได้รับความนิยม