background img

ข่าวใหม่!

ประเมินอาจารย์ผู้สอนและปัจจัยเกื้อหนุนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2559

ประกาศให้ นักศึกษา ทุกคน ทุกคณะ ทุกชั้นปี 
สามารถเข้าไปประเมินการสอนของอาจารย์และปัจจัยเกื้อหนุนในภาคเรียนที่ 1/2559
ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2559

สามารถเข้าดูวิธีการเข้าประเมินอาจารย์ผู้สอนได้ที่

บทความที่ได้รับความนิยม