background img

ข่าวใหม่!

ประชาสัมพันธ์...สอบเทียบโอนความรู้ CE (คณะบัญชี คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2559

ประชาสัมพันธ์
สอบเทียบโอนความรู้ CE (คณะบัญชี คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2559 วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559
ตรวจสอบรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ เวลาสอบ และห้องสอบได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/docnew/CE59_1_TestNo1/index.html

บทความที่ได้รับความนิยม