background img

ข่าวใหม่!

ประชาสัมพันธ์จากสำนักวางแผนและพัฒนา...เรือง การจัดซื้อครุภัณฑ์งานโลหะวิทยา และเครื่องมืออุปกรณ์ งบประมาณ พ.ศ. 2559

ประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อครุภัณฑ์งานโลหะวิทยาและเครื่องมืออุปกรณ์ งบประมาณ พ.ศ. 2559
ตามที่สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้มีแผนการปรับปรุงพัฒนาด้านห้องปฏิบัติการด้านโลหะวิทยา เพื่อใช้ในการเรียนภาคปฏิบัติของนักศึกษา แต่ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ ยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ทางสำนักวางแผนและพัฒนา เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลโครงการในการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน ปี พ.ศ. 2555-2560 ด้วยเหตุนี้จึงขอเปิดการประกวดราคาในการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ   ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/docnew/Plan218.pdf


บทความที่ได้รับความนิยม