background img

ข่าวใหม่!

ประชาสัมพันธ์...นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา ที่ 3 ปีการศึกษา 2557

ประชาสัมพันธ์...นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา ที่ 3 ปีการศึกษา 2557 เฉพาะนักศึกษาที่ทำเรื่องแจ้งจบ และไม่ติดค้างค่าใช้จ่ายกับทางมหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น สามารถมาติดต่อขอรับใบรายงานผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ ได้ตั้งแต่ วันที่ 2 พ.ย. 2558 เป็นต้นไป

บทความที่ได้รับความนิยม