background img

ข่าวใหม่!

ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ CE (คณะบัญชี คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์ฯ)ครั้งที่ 2

สอบเทียบโอนความรู้ CE (คณะบัญชี คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2558 วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558 ตรวจสอบรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ เวลาสอบ และห้องสอบ...

รายละเอียดคลิก >>  http://www.thonburi-u.ac.th/docnew/CE58_1_TestNo2/index.html

บทความที่ได้รับความนิยม