background img

ข่าวใหม่!

ประกาศ นักศึกษาสามารถเข้าประเมินอาจารย์ผู้สอนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 มิ.ย.2558 (รอบสุดท้าย)ประกาศ 

ให้นักศึกษาทุกคน ทุกคณะ และทุกชั้นปี 
สามารถเข้าไปประเมินการสอนของอาจารย์ 
และปัจจัยเกื้อหนุนในภาคเรียนที่ 2/2557
ได้แต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2558   (รอบสุดท้าย)

------------------------------------------------------------------------------


บทความที่ได้รับความนิยม