background img

ข่าวใหม่!

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ UMAP

สำหรับสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ UMAP Super Short-term Program (SSTP) ประจำปี 2558 ภายใต้ USCO: Program C เพื่อไปศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น (1-4 สัปดาห์) ของสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ที่เสนอหลักสูตรเข้าร่วมโครงการ โดยนักศึกษาที่ได้รับการตอบรับจากสถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพ จะได้รับทุนสนับสนุนในการเข้าร่วมโครงการ คนละ 800 เหรียญสหรัฐ จากสำนักงานเลขาธิการ UMAP (UMAP International Secretariat: UMAP IS) (UMAP IS จะโอนงบประมาณสนับสนุนให้กับนักศึกษาโดยตรงต่อไป)

ทั้งนี้ มีสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศจาก 6 ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ เม็กซิโก มาเลเซีย เกาหลี ญี่ปุ่น และไต้หวัน เสนอหลักสูตรระยะสั้นเข้าร่วมโครงการ จำนวนมากกว่า 25 หลักสูตร โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลหลักสูตรระยะสั้นของประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

•UMAP facebook https://www.facebook.com/pages/University-Mobility-in-Asia-and-Pacific-UMAP/191706187554264?ref=ts&fref=ts และ

•UMAP website http://www.umap.org/UMAP_ST2/WebFrontPage/Scholarship_Info.aspx?sid=15

และ โปรดกรอกใบสมัครเข้าร่วมหลักสูตรระยะสั้นของแต่ละสถาบันส่งไปยัง UMAP IS (umaptaiwan@gmail.com) และสถาบันอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องตามที่อยู่ email ที่แจ้งไว้ในแต่ละหลักสูตรภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558
University Mobility in Asia and Pacific (UMAP)

บทความที่ได้รับความนิยม