background img

ข่าวใหม่!

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเทียบโอนความรู้แบบ CE คณะวิศวกรรมศาสตร์ รอบที่ 2 (3 วิชา)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเทียบโอนความรู้แบบ CE รอบที่ 2 (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน หรือขาดสอบ CE ในครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2562
(3 รายวิชาดังนี้  1. วิชา 005000 มนุษย์สัมพันธ์ / 2. วิชา 005002 ศิลปวัฒนธรรม / 3. วิชา 007015 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน)
ซึ่งดำเนินการจัดสอบทั้ง 3 รายวิชา ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563
ระบบเปิดให้เข้าสอบ ตั้งแต่เวลา 00:01 - 24:00 น.
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/ListNameCE_EE2.pdf

หากนักศึกษามีปัญหาสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี
โทร 02-809-0823 ต่อ 213  หรือ ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ โทร 02-809-0823 ต่อ 223


บทความที่ได้รับความนิยม