background img

ข่าวใหม่!

ประชาสัมพันธ์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
เรื่องประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบเทียบโอนความรู้แบบ CE รอบที่ 1
ภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา 2562
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/Listname_CE2-62-1.pdf

บทความที่ได้รับความนิยม