background img

ข่าวใหม่!

ประกาศจากคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
เรื่อง กำหนดการสอบเทียบโอนความรู้แบบ CE สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ดังมีรายละเอียดพร้อมกำหนดการจัดสอบ 12 รายวิชา
สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/CE2-62.pdf

บทความที่ได้รับความนิยม