background img

ข่าวใหม่!

ประกาศจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ การสอบ CE ภาคเรียนที่ 2 ปี 2559

ประกาศจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
 เรื่อง กำหนดการสอบเทียบโอนความรู้แบบ CE สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้จัดสอบเทียบโอนความรู้ และการให้หน่วยกิจจากการศึกษานอกระบบ และ / หรือ การศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบ สำหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาระดับปริญญาตรีด้วยวิธีการประเมินจากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน (สอบ CE) สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ดังมีรายละเอียดพร้อมกำหนดการจัดสอบ 7 รายวิชา 
สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ https://www.thonburi-u.ac.th/docnew/CEEnginee59.pdf

บทความที่ได้รับความนิยม