background img

ข่าวใหม่!

ประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนแปลงการสอบเทียบโอนความรู้ CE (คณะบัญชี คณะบริหารธุรกิจ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

มหาวิทยาลัยธนบุรี ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบเทียบโอนความรู้ CE (คณะบัญชี คณะบริหารธุรกิจ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) โดยจะจัดให้มีการสอบเทียบโอนความรู้ CE หลังจากการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2559 เสร็จสิ้นแล้ว โดยติดตามประกาศวันสอบได้จากสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี หรือ ที่ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยธนบุรี ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559 สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/CE01-240959.pdf

บทความที่ได้รับความนิยม