background img

ข่าวใหม่!

นำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกล แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30


อาจารย์วรวุฒิ กังหัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี 
นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "การลดการแกว่งของระบบสำหรับการควบคุมด้วยมือในการเคลื่อนที่ตามตำแหน่ง โดยวิธีปรับแต่งสัญญาณป้อนเข้า" 
ในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกล แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 5-8 กรกฎาคม 2559 (The 30th Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand)  http://www.me.psu.ac.th/me-nett2016/index.php

บทความที่ได้รับความนิยม