background img

ข่าวใหม่!

ประชาสัมพันธ์... แจ้งเปลี่ยนแปลงการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ประชาสัมพันธ์... แจ้งเปลี่ยนแปลงการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

เรียน คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน
เนื่องจากวันที่ 7 สิงหาคม 2559 รัฐบาลประกาศให้เป็นวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ มหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นระหว่างวันที่ 14 – 21 สิงหาคม 2559

บทความที่ได้รับความนิยม