background img

ข่าวใหม่!

ตารางสอน (ติว) และตารางสอบของนักศึกษาเทียบโอนความรู้ CE ปีการศึกษา 2558

ประกาศ ตารางสอน (ติว) และตารางสอบของนักศึกษาเทียบโอนความรู้  CE ปีการศึกษา 2558
(คณะบัญชี คณะบริหารธุรกิจ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

คลิกอ่านรายละเอียด >> http://www.thonburi-u.ac.th/docnew/tewce_58.pdf

บทความที่ได้รับความนิยม