background img

ข่าวใหม่!

ขอรับใบรายงานผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ (Transcript)


นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (เฉพาะนักศึกษาที่ทำเรื่องแจ้งจบ และไม่ติดค้างค่าใช้จ่ายกับทางมหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น) สามารถมาติดต่อขอรับใบรายงานผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ (Transcript) ได้ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. 2558 เป็นต้นไป

บทความที่ได้รับความนิยม