background img

ข่าวใหม่!

กำหนดการพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557


กำหนดการพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2557 และภาคการศึกษาที่ 1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย
ดูกำหนดการ >>>

บทความที่ได้รับความนิยม