background img

ข่าวใหม่!

ประชาสัมพันธ์เรื่องขอรับใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์

 


ประชาสัมพันธ์เรื่องขอรับใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 /2562 ขอรับใบรายงานผลการศึกษา(ฉบับสมบูรณ์) ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ใช้บัตรประชาชนตัวจริงในการขอรับใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ


บทความที่ได้รับความนิยม