background img

ข่าวใหม่!

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า-ขาออก ครั้งที่ 6


ประชาสัมพันธ์ จากสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า-ขาออก 
ใบกำกับการขนย้ายสำหรับการผ่านพิธีการศุลกากร  ครั้งที่ 6
ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563

บทความที่ได้รับความนิยม