background img

ข่าวใหม่!

ประชาสัมพันธ์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
เรื่องประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบเทียบโอนความรู้แบบ CE
ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2562 รอบที่1
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/TestCE1-62-1.pdf

บทความที่ได้รับความนิยม