background img

ข่าวใหม่!

ตารางสอน (ติว) นักศึกษาเทียบโอนความรู้ CE ปีการศึกษา 1/2562


สำหรับนักศึกษาคณะบริการธุรกิจ คณะบัญชี และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน - 11 สิงหาคม 2562

หมายเหตุ  ห้อง G107 (Computer 1) อาคารอเนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย หรือ อาคาร G
                  ห้อง B212 อาคารแย้มชุติ

ติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักวิชาการ : 092-023-7831


บทความที่ได้รับความนิยม