background img

ข่าวใหม่!

การประชุมทางวิชาการเพื่อกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การประชุมทางวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนทางอาชีวศึกษาครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2561

(The 11th National Symposium on Teaching Innovation and Vocational Education Research)
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันศุกร์ที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561
  มหาวิทยาลัยธนบุรี เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
*******************************
กำหนดการ (Download)
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมนำเสนอภาคกลาง (Download)
แผนผังอาคาร (Download)


บทความที่ได้รับความนิยม