background img

ข่าวใหม่!

กำหนดการถ่ายบัตรนักศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ประชาสัมพันธ์... กำหนดการถ่ายบัตรนักศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
ให้นักศึกษานำบัตรนักศึกษาชั่วคราวมาติดต่อถ่ายรูปที่ห้องรับสมัครนักศึกษา และโปรดแต่งกายในชุดนักศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

บทความที่ได้รับความนิยม