background img

ข่าวใหม่!

ประกาศขอเลื่อนสอบปลายภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559ประกาศงดการเรียนการสอน และงดการสอบ ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 
โดยเลื่อนการสอบปลายภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
จากวันที่ 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2560 มาเป็น วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 - 4 มิถุนายน 2560
(หมายเหตุ ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เรียน Block Couse ตามปกติ)

บทความที่ได้รับความนิยม