background img

ข่าวใหม่!

ประชาสัมพันธ์... ขอเชิญร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู 2559 และนักศึกษารับเกียรติบัตรเรียนดีและกิจกรรมเด่นประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม พิธีไหว้ครู และนักศึกษารับเกียรติบัตรเรียนดีและกิจกรรมเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 
ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย

นักศึกษาภาคปกติ ทุกคณะ ทุกชั้นปี  วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559
นักศึกษาภาคพิเศษวันอาทิตย์ เฉพาะนักศึกษาปี1 และนักศึกษาตัวแทน  
วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/TeacherDay59.pdfบทความที่ได้รับความนิยม