background img

ข่าวใหม่!

สอบเทียบโอนความรู้ CE (คณะบัญชี คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 1สอบเทียบโอนความรู้ CE (คณะบัญชี คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2558 วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ตรวจสอบรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ เวลาสอบ และห้องสอบ...

รายละเอียดคลิก   http://www.thonburi-u.ac.th/docnew/CE2-58_20-2-59/index.html

บทความที่ได้รับความนิยม