background img

ข่าวใหม่!

ประชาสัมพันธ์...ผลสอบเทียบโอนความรู้ CE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2557

ผลสอบเทียบโอนความรู้ CE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2557

วิชา005002 ศิลปวัฒนธรรม
http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/005002.pdf

วิชา006005 การจัดการสิ่งแวดล้อม
http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/006005.pdf

วิชา007015-007006  ภาษาอังกฤษ
http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/007015-007006.pdf

วิชา008002 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
http://www.thonburi-u.ac.th/DocNew/008002.pdfบทความที่ได้รับความนิยม