background img

ข่าวใหม่!

ข่าวเก่าที่ถูกเล่าใหม่ "ม.เอกชน 16 แห่ง ถูกร้องคุณภาพสอนย่ำแย่" จริงหรือ ควรอ่านและไตร่ตรองก่อนตัดสินใจเชื่อ

          จากข่าวที่ปรากฎในสื่อสิ่งพิมพ์ หรือเว็บไซต์ ต่างๆ เกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชน ตามหัวข้อข่าวที่ว่า "ลุยสอบ ม.เอกชน 16 แห่ง ถูกร้องคุณภาพสอนย่ำแย่" เมื่อได้อ่านข่าว
ทางมหาวิทยาลัยธนบุรี มิได้นิ่งนอนใจ ได้สอบถามไปยังผู้ให้ข่าว จึงได้รับคำชี้แจงว่า ข่าวที่ปรากฏเกิดความคลาดเคลื่อนของการเสนอข่าว ข้อมูลที่ทาง สกอ. ได้ให้ข่าวไป คือ "สกอ. จะมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพของวิทยาลัยเอกชนที่ได้รับการเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย"

ซึ่งพบว่ามีทั้งหมด 35 แห่ง เบื้องต้นทาง สกอ. จะลงไปตรวจสอบคุณภาพของวิทยาลัยเอกชนที่เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยมาแล้ว ไม่เกิน 10 ปี ซึ่งจะมีมหาวิทยาลัยในกลุ่มแรกนี้ จำนวน 16 แห่ง" ดังนั้นมหาวิทยาลัยธนบุรี จัดอยู่ในกลุ่มนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยธนบุรีได้รับการเปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2550 และประเด็นมหาวิทยาลัยเอกชนถูกร้องเรียนในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานที่ปรากฏในข่าวนั้น เป็นการกล่าวในภาพรวมของผู้ให้ข่าว ซึ่งหมายถึง "มหาวิทยาลัยเอกชนใดถูกร้องเรียนในเรื่องขาดคุณภาพมาตรฐาน ทาง สกอ. ก็จะเข้าติดตามตรวจสอบคุณภาพด้วยเช่นกัน"
          จากกรณีดังกล่าวนั้น สกอ. ได้เข้ามาตรวจเยี่ยม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยธนบุรีว่าเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่เมื่อวันที่ 27 เดือนสิงหาคม 2557 ซึ่งพบว่ามหาวิทยาลัยธนบุรีได้จัดการศึกษาเป็นไปตามแผนที่ได้ขอเปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัย ทุกประการและดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน รวมถึงได้คำนึงถึงคุณภาพของบัณฑิตเสมอมา ดังนั้นมหาวิทยาลัยธนบุรีจึงไม่จัดอยู่ในกลุ่มของมหาวิทยาลัยที่ถูกร้องคุณภาพสอนย่ำแย่ หรือ มหาวิทยาลัยเอกชนใดถูกร้องเรียนในเรื่องขาดคุณภาพมาตรฐาน แต่อย่างใด

          ภาพการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของ สกอ. เมื่อวันที่ 27 เดือนสิงหาคม 2557








 
          ขอขอบคุณทุกความห่วงใย และขอให้เชื่อมั่นว่า "มหาวิทยาลัยธนบุรีตั้งมั่นอยู่บนคุณภาพ ตั้งมั่นอยู่บนความถูกต้องเสมอมา และเราเชื่อว่าสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้"

          ข่าวใดๆ ที่ออกมาช่วงนี้มักเป็นข่าวที่สถาบันการศึกษาบางแห่งใช้เพื่อกระตุ้นทางการตลาด เพื่อรับสมัครนักศึกษาใหม่ ดังนั้นก่อนตัดสินใจเชื่อข่าวใดๆ ควรอ่านให้ละเอียดก่อนตัดสินใจเชื่อข่าวนั้น

บทความที่ได้รับความนิยม