background img

ข่าวใหม่!

โครงการ ทัศนศึกษาดูงานมาเลเซีย - สิงคโปร์

ประชาสัมพันธ์
"โครงการ ทัศนศึกษาดูงานมาเลเซีย - สิงคโปร์"
ระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายน 2558
นักศึกษาท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
โทร 02-8090823 ต่อ 226

บทความที่ได้รับความนิยม